Комисии

Комисијата за прашања на верификација, мандантни прашања, избори и именување


претседател:

членови: Емил Угриновски, Сашо Лазаровски, Марин Алексов, Горан Михајлов, Магдалена Несторовска


Комисијата за финансирање и локален економски развој


претседател: Цветанка Бајрактарова Мишевска

членови: Емил Угриновски, Дејан Димковски, Иван Спировски, Магдалена Несторовска


Комисијата за заштита на животната средина и природата


претседател: Иван Спировски

членови: Марин Алексов, Тања Ристовска, Даниела Штерјова, Добрила Андоновска


Комисијата за урбанистичко планирање


претседател: Благоја Неделковски

членови: Панче Стојановски, Роберт Живадиновиќ, Владимир Кироски, Гоце Гавриловски


Комисијата за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита)


претседател: Зоран Поповски

членови: Даниела Штерјова, Цветанка Бајрактаровска Мишевска, Даница Мартиновска, Љиљана Симоновска

 

Комисијата за комунални работи и сообраќај


претседател: Владимир Кироски

членови: Гоце Гавриловски, Панче Стојановски, Игорче Кузманоски, Роберт Живадиновиќ


Комисијата за култура


претседател: Горан Михајлов

членови: Даниела Штерјова, Благоја Неделковски, Даница Мартиновска, Филип Даскаловски


Комисијата за спорт


претседател: Давор Грче

членови: Игорче Кузманоски, Дејан Димковски, Марјан Огњановски, Филип Даскаловски


Комисијата за прописи


претседател: Емил Угриновски

членови: Благоја Неделковски, Зоран Поповски, Марин Алексов, Магдалена Несторовска


Комисијата за негување и чување на традициите на Македонскиот народ и Македонската држава и заштита на историските споменици и спомен обележја


претседател: Марјан Огњановски

членови: ЉиљанаСимоновска, Тања Ристевска, Емил Угриновски, Горан Михајлов