ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Претседател на Советот на Општина Карпош - Душко Весковски